جک عروس و مادر شوهر

عروس رفته تو گوشی مادرشوهرش....

اسم خودشو همراه اول ذخیره کرده
حالا هر روز بهش پیامک میده که با عروس خود مهربان باشید و به او نیکی کنید
باشد که رستگار شوید و عذاب الهی شامل حالتان نشود